Xin liên kết với chúng tôi!

Công Lý Về Môi Trường Cho Tất Cả Mọi Người

Kính gửi Quý Vị Ủy Viên!

Tôi ủng hộ các chính sách Công Lý về Môi Trường (EJ) và Công Bằng Xã Hội đang được xem xét đưa vào Kế Hoạch cho Khu Vùng Vịnh (Bay Plan) để cải thiện việc bảo vệ và quản lý Vịnh San Francisco. Tôi đề nghị Ủy Ban Bảo Tồn và Phát Triển Vịnh San Francisco (BCDC) sửa đổi Bay Plan và thực hiện khuyến nghị của nhân viên về Công Lý Môi Trường và Công Bằng Xã Hội để thúc đẩy một tương lai bền vững và công bằng hơn cho các cộng đồng bị thua thiệt tại 9 quận thuộc khu vực Bay Area

Việc thực hiện các chính sách EJ và Công Bằng Xã Hội sẽ giúp tạo ra một Vịnh San Francisco lành mạnh hơn và công bằng hơn. Tôi ủng hộ EJ và các chính sách công bằng xã hội được đề xuất bởi chúng thúc đẩy việc chính phủ lắng nghe ý kiến từ các cộng đồng chịu thua thiệt và sự tham gia một cách có ý nghĩa của cộng đồng, giảm thiểu tác động của sự phát triển và phân phối một cách công bằng sự tiếp cận có chất lượng cho người dân.

Phát Triển Khu Vực Bờ Biển Một Cách Có Trách Nhiệm. Công lý về môi trường được định nghĩa là việc áp dụng luật pháp về môi trường một cách công bằng đối với người dân thuộc mọi chủng tộc, văn hóa và mức thu nhập. Tuy nhiên, các cộng đồng bị thua thiệt thường phải chịu gánh nặng về môi trường hơn do các quyết định sử dụng đất mang tính phân biệt đối xử. BCDC giám sát sự phát triển quanh khu vực bờ biển của Bay Area và các chính sách EJ sẽ yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề về công lý môi trường không phù hợp đối với các cộng đồng.

Tăng Cường Sự Công Bằng và Tham Gia. Việc thực hiện các chính sách EJ và công bằng xã hội sẽ đảm bảo các cộng đồng bị thua thiệt được tham gia vào và biết về công việc của Ủy Ban để tạo ra các kết quả tốt hơn cho tất cả mọi người.

Tất Cả Mọi Người Dân Đều Được Tiếp Cận. Các chính sách EJ và công bằng xã hội thúc đẩy sự gia tăng về tiếp cận của tất cả các cộng đồng. Các chính sách này mở rộng sự lãnh đạo của BCDC về sự tiếp cận của người dân bằng cahcs yêu cầu xem xét về liwchj sử, thiết kế có sự tham gia và lập chương trình với tính chất đa văn hóa.

Người dân Bay Area hoan nghênh sự lãnh đạo của quý vị trong việc tạo ra các giải pháp công bằng về môi trường cho tất cả các cộng đồng.

Cảm ơn sự cân nhắc của quý vị.


Trân trọng,KÝ VÀO THỈNH NGUYỆN THƯ NÀY

* Thỉnh nguyện thư sẽ được trình bằng tiếng Anh. Thông tin của quý vị sẽ được xử lý một cách an toàn và bảo mật.