Xin liên kết với chúng tôi!

Bảng Điểm Công Lý Môi Trường 2020

Liên Minh Công Lý Môi Trường Bang California (CEJA) tự hào phát hành Bảng Điểm Công Lý Môi Trường hàng năm lần thứ 8 của chúng tôi cho nhiệm kỳ lập pháp năm 2020. Đây là bảng điểm duy nhất trong tiểu bang cho điểm các nhà lập pháp California đặc biệt về sự hỗ trợ của họ dành cho các vấn đề công lý môi trường - đặt trọng tâm vào các luật lệ có ảnh hưởng đến những cộng đồng có thu nhập thấp và cộng đồng da màu.

Bảng Điểm Công Lý Môi Trường 2019

Liên Minh Công Lý Môi Trường California (The California Environmental Justice Alliance - CEJA) tự hào phát hành Bảng Điểm Công Lý Môi Trường thứ bảy của chúng tôi cho nhiệm kỳ lập pháp năm 2019. Đây là bảng điểm duy nhất trong tiểu bang đánh giá các viên chức được bầu cử của California đã ủng hộ các hành động để giải quyết các vấn đề môi trường có ảnh hưởng cụ thể đến các cộng đồng thu nhập thấp và các cộng đồng người da màu như thế nào.

Bảng chấm điểm Công Lý Môi Trường 2018

Liên Minh Công Lý Môi Trường California (The California Environmental Justice Alliance - CEJA) và Hành Động Liên Minh Công Lý Môi Trường California (The California Environmental Justice Alliance - CEJA Action) vừa công bố Bảng Điểm Công Lý Môi Trường lần thứ 6 cho Nhiệm Kỳ Lập Pháp 2018. Bảng điểm này đánh giá các viên chức được bầu cử đã ủng hộ các hành động để giải quyết các ảnh hưởng môi trường lên các cộng đồng chịu thiệt thòi như thế nào.

Đánh Giá Thay Đổi Khí Hậu California Lần Thứ Tư - Báo Cáo Công Lý Môi Trường

California là một lãnh đạo toàn cầu trong việc sử dụng, đầu tư, và thúc đẩy các nghiên cứu để đề ra các chính sách thay đổi khí hậu cấp tiến. Đánh Giá Thay Đổi Khí Hậu cung cấp một nền tảng khoa học để hiểu sự dễ bị tổn thương ở mức địa phương và tạo ra các giải pháp qua các chính sách tiểu bang, kế hoạch, chương trình và hướng dẫn.

Liên Minh Công Lý Môi Trường Kêu Gọi Uỷ Ban Đất Đai Tiểu Bang California Thông Qua Chính Sách Hợp Lý, Hòa Nhập và Công Bằng

Nhóm Làm Việc Công Lý Môi Trường cho ra một danh sách các lời khuyên cho Uỷ ban Đất Đai Tiểu Bang California để ủng hộ quản lý đất và nước công cộng của California một cách công bằng và hoà nhập hơn, bao gồm tôn trọng mối quan hệ của Thổ Dân với đất của tiểu bang, giúp xúc tiến sự chuyển đổi sang năng lượng sạch và giảm ảnh hưởng của vận tải và các hoạt động thương mại lên các cộng đồng chiụ thiệt thòi.

Thúc đẩy công lý môi trường tại California: các tôn chỉ hướng dẫn và lời khuyên cho các chính sách và quyết định tài trợ - Xem Báo Cáo với Phụ Lục

Nhóm Làm Việc Công Lý Môi Trường đã đề xuất một chính sách và chiến lược tài trợ để giải quyết các ảnh hưởng về thân thể, môi trường, kinh tế và sức khoẻ được tạo nên bởi thay đổi khí hậu lên các cộng đồng chiụ thiệt thòi.

Thúc đẩy công lý môi trường tại California: các tôn chỉ hướng dẫn và lời khuyên cho chính sách và quyết định tài trợ - Xem Báo Cáo không Phụ Lục

Người bỏ phiếu da mầu cảm nhận thế nào về thay đổi khí hậu tại California? Họ coi đó là một mối đe doạ lớn cho các thế hệ tương lai và là một vấn đế̀ chúng ta phải giải quyết trước khi quá muộn. Đọc các lời khuyên về chính sách để tìm hiểu thêm.

Tóm Tắt Nghiên Cứu Thăm Dò Ý Kiến của EMC về người bỏ phiếu da mầu tại California

Người bỏ phiếu da mầu cảm nhận thế nào về thay đổi khí hậu tại California? Họ coi đó là một mối đe doạ lớn cho các thế hệ tương lai và là một vấn đế̀ chúng ta phải giải quyết trước khi quá muộn. Đọc tóm tắt cuộc thăm dò ý kiến để tìm hiểu thêm.